Přípravná schůzka

V lednu 2010 jsme se zúčastnili první schůzky partnerů ze všech šesti zemí. Setkání se konalo na gymnáziu v německém Hildesheimu, odkud pocházel hlavní koordinátor celého projektu Thomas Preiss.

Po seznámení všech účastníků jsme začali pracovat na zevrubném plánu dvouletého projektu. Bylo třeba vytvořit časový harmonogram, zadat úkoly, stanovit přesné termíny jejich zvládnutí a určit země, které za tyto úkoly odpovídají. Dále jsme se museli dohodnout na konkrétním počtu a místu setkání všech účastníků projektu (učitelů i studentů). Během čtyř dnů jsme se snažili vyplnit žádost o schválení projektu do všech požadovaných podrobností. Největší pozornost jsme věnovali konkrétnímu pracovnímu programu – rozvržení jednotlivých činností do 24 měsíců (září 2010 – červen 2012). Současně jsme se dohodli na 24 mobilitách a třech společných setkáních studentů a učitelů, a to v květnu 2011 v Turecku, v říjnu 2011 ve Francii a v červnu 2012 závěrečné setkání v Německu. Kromě pracovních aktivit pro nás němečtí partneři připravili i akce kulturního rázu – divadelní představení Romeo a Julie, historickou prohlídku města, přátelské posezení a seznámení se i s dalšími kolegy, kteří se na projektu přímo nepodíleli.

Němečtí partneři byli velmi pohostinní, výborně se o nás starali od našeho příjezdu (odvoz z Hannoveru do místa konání schůzky a zpět), zajištění stravování i ubytování v hotelu se snídaní v blízkosti školy apod. Pracovní aktivity byly velmi vhodně vyváženy pauzami a přestávkami na občerstvení, jednotlivé mítinky probíhaly ve velmi přátelské atmosféře s možností zapojení všech účastníků, jejichž názory, připomínky a dále návrhy různých změn či vylepšení jednotlivých bodů projektu byly vždy akceptovány ostatními. Vhodně byl také německou stranou připraven plán prohlídky školy, několik návštěv vyučovacích hodin tzv.DRAMA LESSONS, které nám posloužily pro reálnější představu zpracování projektu. Také jsme měli možnost zhlédnout divadelní představení Romeo a Julie v moderní upravené verzi, které nám rovněž pomohlo rozšířit poznatky o způsobu předvedení předem daného příběhu. Jako relaxace nám pak posloužila odpolední prohlídka historického jádra města Hildesheim s odborným výkladem a také návštěva několika typických místních restaurací.

První část projektu (září 2010-červen 2011) měla být založena na zpracování FAMILY RITUALS coby charakteristice způsobu života v zainteresovaných zemích. Studenti by měli formou kratších scének, skečů, pantomimy či jiných divadelních metod nastínit typické situace odehrávající se v rodinách při různých oslavách, svátcích, prázdninách atd. Prostřednictvím dramatizace běžných rodinných problémů např. při řešení problémů studentů ve škole, s učiteli, přáteli, rodiči, sourozenci, v zájmových kroužcích, ve sportovních oddílech či klubech tak přiblížit svou zemi ostatním.Druhá část projektu (září 2011-červen 2012) vycházela z tématu BAD HABITS. Studenti měli vymyslet vlastní příběh založený na špatných návycích, s kterými se běžně setkávají. Tento příběh zpracují a nacvičí coby divadelní představení a současně jej poskytnou prostřednictvím PC ostatním studentům. Ti si vyberou vždy jeden příběh svých „kolegů“, který se jim zalíbí, a zpracují jej po svém. Na závěrečném setkání si pak všechny své „výtvory“ předvedou. K dokreslení všech vystoupení je rovněž nutno podrobně promyslet celou scénu,využít vhodnou hudbu, kostými, kulisy, osvětlení a samozřejmě různorodé divadelní metody.

Cíl naší návštěvy byl naplněn dle původního očekávání. Vše bylo promyšleno a zpracováno do nejmenších detailů, takže jsme odjížděli s naprosto jasnou představou o náplni projektu a jeho realizaci.

Vzhledem k tomu, že tento projekt je pro naší školu projektem prvním, je třeba konstatovat, že naše účast na kontaktní schůzce byla velmi přínosná.Měli jsme tak možnost vytvořit si ucelenou reálnou představu o společné práci několika evropských škol, také jsme mohli prokonzultovat případné obavy a potíže spíše technického rázu, které by mohly nastat při vzájemné komunikaci studentů z různých zemí. Zkušenosti partnerských škol nás přesvědčily o skutečně velkém přínosu takových projektů především pro rozvoj komunikačních schopností a rozšíření znalostí angličtiny našich studentů. Na základě opravdu přínosného setkání se naše škola do projektu zapojí.

Comments are closed.