Šablony pro SŠ a VOŠ II

Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 realizuje projekt v rámci Operačního program Výzkum, vývoj a vzdělávání – výzva Šablony pro SŠ a VOŠ II

Název projektu: Profesní rozvoj pedagogů a zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu na Gymnáziu Uničov II
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013837
Doba realizace: 24 měsíců (1. 1. 2020 – 31. 12. 2021)

Popis projektu a cíle:

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování:

  • zlepšení kvality vzdělávání žáků v klíčových kompetencích
  • činnost školního psychologa
  • podpora dalšího vzdělávání učitelů
  • podpora žáků ohrožených školním neúspěchem
  • prohloubení spolupráce učitelů a odborníků z praxe


Vybrané šablony:

  • 2.III/3 Školní psycholog – personální podpora SŠ
  • 2.III/7    Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin
  • 2.III/15 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
  • 2.III/19 Klub pro žáky SŠ
  • 2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem


Projekt Profesní rozvoj pedagogů a zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu na Gymnáziu Uničov II je spolufinancován Evropskou unií.

sablony II


sablony II plakat