Dobrý podvečer, dnes je neděle 4.6.2023, dnes má svátek Dalibor, zítra Dobroslav.
kontaktedookitfacebooktwitteryoutubestravovani

Informace o přijímacím řízení

Všeobecná ustanovení

 • Uchazeči jsou přijímáni do naplnění kapacity třídy - 30 žáků
 • Kód oboru: 7941K/41 Gymnázium - Čtyřleté studium - 1 třída
 • Kód oboru: 7941K/81 Gymnázium - Osmileté studium - 1 třída
 • Při přijímacím řízení uchazeči o studium vystupují pod přidělenými čísly (uchazeči je obdrží v pozvánce), odtajnění je provedeno až po vyhodnocení přijímacího řízení

Přihláška

 • Termín odevzdání přihlášek je každý rok stanoven včas pro konkrétní kolo přijímacího řízení - viz Přijímací zkoušky
 • Pro 1. kolo přijímacího řízení je to do 1. března
 • Do tohoto termínu je třeba zajistit doručení přihlášky řediteli Gymnázia (ZŠ nemá povinnost odeslat hromadně přihlášky svých žáků!)
 • Rozhodující jsou  poslední 3 klasifikační období ze ZŠ uvedená na přihlášce
 • Škola nevyžaduje prokázání zdravotní způsobilosti
 • Uchazeči se speciálními vzdělávácími potřebami (pokud požadují uzpůsobení přijímacích zkoušek) přiloží k přihlášce aktuální Doporučení ŠPZ na formuláři dle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb.
 • pdfPřihláška ke čtyřletému studiu119.35 KB
 • pdfPřihláška k osmiletému studiu119.35 KB

Přijímací řízení

 • Formou didaktických testů - test z českého jazyka (ČJ) a z matematiky (M)
 • Upřesnění kriterií přijímacího řízení a hodnocení uchazečů je vždy každý rok včas zveřejněno, nejpozději do konce ledna - viz Přijímací zkoušky
 • Více informací o podobě, obsahu a náročnosti didaktických testů u přijímacího řízení se můžete dozvědět na internetových stránkách společnosti CERMAT
 • V rámci jednotné zkoušky může každý uchazeč konat písemný test ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura a písemný test ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace přijímacího řízení dvakrát:
 • v prvním stanoveném termínu koná uchazeč test jednotné zkoušky ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí
 • ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí
 • Uchazeč, který podává přihlášku ke studiu na dvě střední školy, odevzdá tedy vyplněný formulář přihlášky na každou vybranou školu zvlášť. Pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné! Obě přihlášky musí být podepsány oprávněným zástupcem. Pokud se pro některou ze škol uvádí specifické informace, uvedou se pouze na příslušnou přihlášku. Pravidla pro podpisy oprávněných osob a institucí (základní škola, školské poradenské zařízení) platí stejně jako doposud
 • Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace

Ukázka vzorových didaktických testů pro žáky 5. a 9. ročníků ZŠ

Oznámení výsledků přijímacího řízení

 • Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů pod přidělenými čísly na webových stránkách školy a vývěsce před školou. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí
 • Přijatí uchazeči tedy v písemné podobě neobdrží rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přidělenými čísly na webových stránkách školy a vývěsce před školou se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená
 • Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 10 pracovních dnů, pak je považováno za doručené. Písemnost, kterou nelze doručit, se uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb, pokud se doručuje jeho prostřednictvím

Potvrzení úmyslu vzdělávat se na gymnáziu

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků

 

Odvolání

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podle § 60 zákona č. 243/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., a to podáním učiněným u ředitele zdejší školy.
docVzor odvolání26 KB

Zavolejte nám:

(+420) 585 081 111

Napište nám:

gym.unicov@gymun.cz

Navštivte nás:

Gymnazijní 257, Uničov

Datová schránka:

vsvdwir

kontaktedookitfacebooktwitteryoutubestravovani