Dobrý večer, dnes je čtvrtek 20.6.2024, dnes má svátek Květa, zítra Alois.
kontaktedookitfacebooktwitteryoutubestravovani

Dějepis

zevvtvovnjmaivtchfydecjbiag

 

"Historie je lež, na níž jsme se shodli." (Voltaire)
"Opravdu?" (Langer & Ducháč)

Obsahem vyučovacího předmětu Dějepis je seznámení s historickou vědou, jejím smyslem a samozřejmě zásadními procesy i mezníky světových a česko-moravsko-slezských dějin od prehistorie přes protohistorii, starověk, středověk a novověk až do přelomu 20. a 21. století. Studenti jsou (věku odpovídajícím způsobem) vedeni jednak k pochopení těchto procesů jakožto na sebe navazujících celků, jednak k osvojení znalostí o proměnách lidské kultury, jednotlivých územně politických jednotkách, vojensko-politických událostech či historických osobnostech, vše ve vzájemných souvislostech. Důraz je přitom kladen na kritický přístup při jejich poznávání, srovnávání či hodnocení. Záměrem výuky je u studentů vytvářet a rozvíjet přiměřené historické vědomí, stejně jako vědomí kontinuity i občasné diskontinuity hodnot (zejména evropské) civilizace, čímž se prohlubuje schopnost žáka porozumět současnému světu a společnosti jakožto výslednici předchozího dějinného vývoje. Současně jsou studenti vedeni k respektu ke kulturním a jiným odlišnostem různých lidských společenství. Je přirozené, že Dějepis zčásti integruje obsah učiva dalších vyučovacích předmětů, a to Občanské výchovy, Základů společenských věd, Zeměpisu, Výtvarné výchovy, Hudební výchovy, Českého jazyka a literatury. Z Dějepisu lze na Gymnáziu Uničov také složit maturitní zkoušku, na niž mohou studenty připravit i aktivity v rámci volitelného Dějepisného semináře.

Vyučující

 • Mgr. Luděk Ducháč
 • JUDr. Lenka Staňková

Učební plán

 • prima, sekunda, tercie, kvarta: 2 vyučovací hodiny týdně
 • 1. ročník, kvinta: 1 vyučovací hodina týdně
 • sexta, septima, oktáva, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník: 2 vyučovací hodiny týdně

Přehled učiva

Prima

 • Úvod do studia dějepisu
 • Dějiny staršího pravěku (včetně vývoje člověka), mladšího pravěku a protohistorie
 • Dějiny orientálního a antického starověku

Sekunda

 • Dějiny raného, vrcholného a pozdního středověku
 • Dějiny novověku I (do třicetileté války)

Tercie

 • Dějiny novověku II
 • Dějiny moderní doby I (do konce 1. světové války a vzniku ČSR)

Kvarta

 • Dějiny moderní doby I (doba mezi světovými válkami a 2. světová válka)
 • Dějiny moderní doby II (od konce 2. světové války do počátku 21. století)

Kvinta, 1. ročník

 • Úvod do studia dějepisu
 • Dějiny staršího pravěku (včetně vývoje člověka), mladšího pravěku a protohistorie
 • Dějiny orientálního a antického starověku

Sexta, 2. ročník

 • Dějiny raného, vrcholného a pozdního středověku
 • Dějiny novověku I (do třicetileté války)

Septima, 3. ročník

 • Dějiny novověku II
 • Dějiny moderní doby I (do 1. světové války)

Oktáva, 4. ročník

 • Dějiny moderní doby I (od 1. světové války)
 • Dějiny moderní doby II (od konce 2. světové války)

Učebnice a učební texty

 • Prima
  • DĚJEPIS 6 – UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY A VÍCELETÁ GYMNÁZIA. Plzeň 2013. [Fraus]
  • DĚJEPIS 6 – PRACOVNÍ SEŠIT PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY A VÍCELETÁ GYMNÁZIA. Plzeň 2013. [Fraus]
 • Sekunda
  • DĚJEPIS 7 – UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY A VÍCELETÁ GYMNÁZIA. Plzeň 2015. [Fraus]
  • DĚJEPIS 7 – PRACOVNÍ SEŠIT PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY A VÍCELETÁ GYMNÁZIA. Plzeň 2018. [Fraus]
 • Tercie
  • DĚJEPIS 8 – UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY A VÍCELETÁ GYMNÁZIA. Plzeň 2016. [Fraus]
  • DĚJEPIS 8 – PRACOVNÍ SEŠIT PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY A VÍCELETÁ GYMNÁZIA. Plzeň 2018. [Fraus]
 • Kvarta
  • DĚJEPIS 9 – UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY A VÍCELETÁ GYMNÁZIA. Plzeň 2017. [Fraus]
  • DĚJEPIS 8 – PRACOVNÍ SEŠIT PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY A VÍCELETÁ GYMNÁZIA. Plzeň 2017. [Fraus]
 • Kvinta, 1. ročník
  • Popelka M. - Válková V.: DĚJEPIS PRO GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ŠKOLY 1 - PRAVĚK A STAROVĚK. Praha 2016. [SPN]
  • ATLAS SVĚTOVÝCH DĚJIN. 1. DÍL. PRAVĚK – STŘEDOVĚK. Praha 2007. [Kartografie Praha]
 • Sexta, 2. ročník
  • Čornej, P. - Čornejová, I. - Parkan, F.: DĚJEPIS PRO GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ŠKOLY 2 - STŘEDOVĚK A RANÝ NOVOVĚK. Praha 2015. [SPN]
  • ATLAS SVĚTOVÝCH DĚJIN. 1. DÍL. PRAVĚK – STŘEDOVĚK. Praha 2007. [Kartografie Praha]
  • ATLAS SVĚTOVÝCH DĚJIN. 2. DÍL. STŘEDOVĚK – NOVOVĚK. Praha 2007. [Kartografie Praha]
 • Septima, 3. ročník
  • Hlavačka, M.: DĚJEPIS PRO GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ŠKOLY 3 - NOVOVĚK. Praha 2020. [SPN]
  • Hroch, M.: DĚJINY NOVOVĚKU. UČEBNICE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY. Praha 1998. [Vydavatelství a nakladatelství Práce]
  • Beneš, Z. – Petráň, J.: ČESKÉ DĚJINY I. UČEBNICE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY. Úvaly 2017. [Albra]
  • Kvaček, R.: ČESKÉ DĚJINY II. UČEBNICE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY. Úvaly 2012. [Albra]
  • ATLAS SVĚTOVÝCH DĚJIN. 2. DÍL. STŘEDOVĚK – NOVOVĚK. Praha 2007. [Kartografie Praha]
 • Oktáva, 4. ročník
  • Kuklík, J. – Kuklík, J.: DĚJINY 20. STOLETÍ. Praha 1998. [Vydavatelství a nakladatelství Práce]
  • Kvaček, R.: ČESKÉ DĚJINY II. UČEBNICE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY. Úvaly 2012. [Albra]
  • ATLAS SVĚTOVÝCH DĚJIN. 2. DÍL. STŘEDOVĚK – NOVOVĚK. Praha 2007. [Kartografie Praha]
  • Lach, J. a kolektiv: ČESKÉ ZEMĚ A ČESKOSLOVENSKO VE 20. STOLETÍ. Olomouc 2013. [Olomoucký kra]
  • Bednařík, P. – Šinkovský, M. – Ticho762: KDE DOMOV MŮJ ANEB 20. STOLETÍ A ČESKOSLOVENSKO. Olomouc 2013. [Olomoucký kraj]

Soutěže a další aktivity

Účast studentů na SOČ

 • Radek Strašil: Německý řád a jeho majetkoprávní nároky na severní Moravě – 37. celostátní přehlídka SOČ (2015), 5. místo
 • Kryštof Jarolím: Střelice a okres Litovel v roce 1938 – 39. celostátní přehlídka SOČ (2017), 6. místo

Účast studentů na Dějepisné olympiádě

 • Krajské kolo 2021 (K. Juračka)

Exkurze

 • Uničov, Olomouc, Terezín
 • Osvětim (PL)
 • Rogożnica (PL)
 • Benátky, Florencie, Řím, Pompeje (IT)

Přednášky a besedy

 • Mezinárodní den památky obětí holocaustu – periodický studentský projekt
 • Stopy totality – projekt (2013)
 • Archeologie Uničovska (2017 - Mgr. P. Kalábková, Ph.D.)
 • Výstava k výročí roku 1989 "Za plotem" (2019-2020 - autor: Antonín Mikšík)
 • Mýty a fakta o terorismu (2022 - Mgr. Hynek Melichar)
 • Dějiny antisemitismu (2022 - prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr.)

Užitečné odkazy

Český jazyk a literatura

zevvtvovnjmaivtchfydecjbiag

 

"Jazyk je skříňka Pandořina, napěchovaná dary dobrými i nedobrými. Umožňuje myslet i nemyslet, hořet ohnivým keřem ducha i blbnout.“ (Pavel Eisner)

Výuka češtiny je v mnohých myslích pohříchu spjata s vyjmenovanými slovy, podměty a přísudky či se „sveřepými šakaly“, kteří někdejším studentům i po letech stále „zavile vyjí“ ve vzpomínkách na školní léta. Osvojení mluvnických a pravopisných pravidel je však pouze prvním stupínkem na cestě k ovládnutí mateřského jazyka, které je opět jen jedním z kroků na dlouhé cestě vzdělávání, na jejímž konci stojí samostatně a kriticky myslící lidská bytost.

Studium češtiny v sobě spojuje aspekty praktické a estetické. Hodiny českého jazyka mají za cíl vybavit studenta všemi jazykovými dovednostmi potřebnými k tomu, aby sám dokázal vytvářet jazykově bezchybné, obsahově výstižné a pragmaticky efektivní texty. Do praktického života je to nesmírně cenná výbava: schopnost přesně, a přitom neotřele formulovat své myšlenky dokáže mluvčímu zjednat společenský respekt a otevřít mu široké možnosti seberealizace. Výuka literatury napomáhá vedle rozvíjení řečnických schopností také kultivaci estetického cítění a charakteru. Skrze osudy knižních hrdinů je student konfrontován s přepestrými životními situacemi a nejrůznějšími otázkami, jež mu umožňují lépe chápat běh světa i porozumět ostatním lidem. Ovládnutí jazyka jde ruku s rozvojem intelektu: slova a myšlenky představují dvě strany téže mince. V éře Facebooku a Twitteru se však myšlení začíná vytrácet. Autoři internetových příspěvků zastávají názory a vyjadřují své mínění zaštiťujíce se svobodou slova, často aniž by se namáhali přemýšlet o jejich reálném základě. Dnes více než kdy jindy se mnozí stávají oběťmi lživých zpráv a manipulativních soudů, které v konečném důsledku mohou směřovat k ideovému rozvratu našeho světa. Schopnost rozeznat nejrůznější „fake news“ a uvědomit si nebezpečí plynoucí z jejich šíření je také jedním z úkolů výuky českého jazyka. To proto, aby mezi námi bylo více ohnivých keřů ducha - a méně těch, co blbnou…

Vyučující

 • Mgr. Drahomíra Drlíková
 • Mgr. Petra Hornišerová
 • Mgr. Aleš Langer
 • Mgr. Iveta Novotná

Učební plán

 • Prima - 4 hodiny týdně
 • Sekunda - 4 hodiny týdně
 • Tercie - 4 hodiny týdně
 • Kvarta - 4 hodiny týdně
 • Kvinta, 1.A - 4 hodiny týdně
 • Sexta, 2.A - 4 hodiny týdně
 • Septima, 3.A - 4 hodiny týdně
 • Oktáva, 4.A - 4 hodiny týdně

Přehled učiva

prima

 • Mluvnice
  • Tvarosloví
  • Pravopis
  • Nauka o slově
  • Skladba
  • Mluvnice
  • Jazyk a jeho útvary
  • Zvuková stránka jazyka
  • Nauka o slově
  • Tvarosloví
  • Skladba
 • Komunikační a slohová výchova
  • Zpráva a oznámení
  • Pozvánka, inzerát
  • Dopis
  • Popis
  • Vypravování
 • Literární výchova
  • Z dávných věků
  • Staré příběhy Čech a Moravy
  • Cesty a putování
  • Dobrodružství a odvaha
  • Svět lidí a svět zvířat
  • Svět dětskýma očima
  • Maléry a patálie
  • Humor a šibalství

sekunda

 • Mluvnice
  • Tvarosloví
  • Pravopis
  • Nauka o slově
  • Skladba
 • Komunikační a slohová výchova
  • Odborné texty
  • Úřední dopis
  • Životopis
  • Vypravování
  • Popis
  • Charakteristika
  • Líčení
 • Literární výchova
  • Hra a fantazie
  • Přátelství a láska
  • Staré příběhy
  • Souboje, prohry, vítězství
  • Jak jsem potkal lidi
  • S úsměvem jde všechno líp

tercie

 • Mluvnice
  • Slovanské jazyky
  • Slovní zásoba
  • Pravopis
  • Tvarosloví
  • Skladba
 • Slohová a komunikační výchova
  • Charakteristika
  • Úřední dopis
  • Životopis
  • Líčení
  • Výklad
  • Úvaha
  • Recenze
  • Mediální výchova
 • Literární výchova
  • Z literatury 19. století
  • Smutky a starosti
  • Humor
  • Chvála jazyka
  • Jiné světy

kvarta

 • Mluvnice
  • Vývoj českého jazyka
  • Zvuková stránka jazyka
  • Nauka o slově
  • Pravopis
  • Tvarosloví
  • Skladba
  • Textová stavba
 • Komunikační a slohová výchova
  • Funkční styly
  • Slohové postupy
  • Mluvené projevy
  • Publicistické útvary
  • Mediální výchova
 • Literární výchova
  • Chvála vypravěčství
  • Naruby
  • Divadlo
  • Poezie
  • Písňové texty
  • Fantazie
  • Osudy

kvinta a 1. ročník

 • Mluvnice a sloh
  • Jazyk a řeč
  • Národní jazyk
  • Rozdělení jazyků
  • Nauka o zvukové stránce jazyka
  • Pravopis
  • Úvod do stylistiky
  • Funkční styly
  • Slohové postupy a útvary
  • Prostěsdělovací styl – funkce, útvary, jazykové a kompoziční prostředky
 • Literatura
  • Literární věda
  • Struktura literárního díla
  • Literární druhy a žánry
  • Literární interpretace
  • Starověká literatura
  • Středověká literatura
  • Renesance a humanismus
  • Barokní literatura
  • Klasicismus, osvícenství, preromantismus

sexta a 2. ročník

 • Mluvnice a sloh
  • Nauka o slovní zásobě a tvoření slov
  • Pravopis
  • Tvarosloví
  • Publicistický styl – funkce, útvary, jazykové a kompoziční prostředky
 • Literatura
  • Národní obrození
  • Romantismus
  • Česká literatura 30. - 50. let 19. století
  • Májovci, ruchovci, lumírovci
  • Realismus a naturalismus ve světové a české literatuře
  • Světová a česká literatura přelomu 19. a 20. století

septima a 3. ročník

 • Mluvnice a sloh
  • Větná skladba
  • Větné členy a vztahy mezi nimi
  • Souvětí, poměry mezi větami, druhy vedlejších vět
  • Nepravidelnosti větné stavby
  • Principy výstavby textu
  • Pravopis – interpunkce
  • Odborný styl – funkce, útvary, jazykové a kompoziční prostředky
 • Literatura
  • Světová a česká literatura počátku 20. století
  • Světová a česká meziválečná poezie
  • Světová a česká meziválečná próza
  • Světové a české meziválečné drama
  • Literatura za okupace

oktáva a 4. ročník

 • Mluvnice a sloh
  • Opakování a procvičování pravopisných jevů
  • Opakování a systematizace poznatků o českém jazyce
  • Administrativní styl – funkce, útvary, jazykové a kompoziční prostředky
  • Umělecký styl – funkce, útvary, jazykové a kompoziční prostředky
  • Řečnický styl – funkce, útvary, jazykové a kompoziční prostředky
 • Literatura
  • Světová a česká próza po 2. světové válce
  • Světová a česká poezie po 2. světové válce
  • Světové a české drama po 2. světové válce
  • Česká literatura po r. 1989

Učebnice

 • nižší gymnázium
  • E. Hošnová a kol. - Český jazyk pro základní školy 6 – 9 (učebnice a pracovní sešit)
  • J. Soukal - Čítanka pro základní školy 6 – 9
  • M. Horáčková, H. Hrdličková - Komunikační a slohová výchova 6 – 9
 • vyšší gymnázium
  • P. Adámková a kol. - Komunikace v českém jazyce pro střední školy (učebnice a pracovní sešit)
  • J. Kostečka - Český jazyk pro 1. - 4. ročník gymnázií
  • M. Sochrová - Český jazyk v kostce pro střední školy
  • M. Sochrová - Cvičení z českého jazyka v kostce pro střední školy
  • L. Borovička a kol. - Nová literatura pro střední školy 1 – 3 (učebnice a pracovní sešit)
  • E. Jiřičková a kol. - Nová literatura pro střední školy 1 – 4 (učebnice a pracovní sešit)
  • M. Sochrová - Čítanka k literatuře v kostce 1 - 4

Soutěže

 • Vánoční autorská soutěž
 • Recitační soutěž pro žáky nižšího gymnázia a základních škol regionu
 • Olympiáda v českém jazyce
 • Daniel
 • Evropa ve škole
 • Skrytá paměť Moravy
 • V Olomouckém kraji jsem doma. A vždycky budu!
 • Dětská scéna
 • Wolkerův Prostějov

Úspěchy našich žáků

 • 2021
  • Štěpánka Mikulíková - 2. místo v okresním kole Olympiády v ČJ, postup do krajského kola
  • Štěpánka Mikulíková - 2. místo v krajském kole Olympiády v ČJ, postup do kola celostátního
 •  2020
  • Štěpánka Mikulíková - 2. místo v okresním kole Olympiády v ČJ, postup do krajského kola – nekonalo se
 • 2019
  • Štěpánka Mikulíková - 2. místo v okresním kole Olympiády v ČJ3. místo v krajském kole Olympiády v ČJ, 9. místo v celostátním kole Olympiády v ČJ
 • 2018
  • Štěpánka Mikulíková - 2. místo v okresním kole Olympiády v ČJ
 • 2017
  • Berenika Stloukalová - 2. místo v okresním kole Olympiády v ČJ
  • Štěpánka Mikulíková - 1. místo v okresním kole Olympiády v ČJ, 3. místo v krajském kole Olympiády v ČJ, 9. místo v celostátním kole Olympiády v ČJ
  • Simona Gáborová - 3. místo v literární části celostátní soutěže Daniel
 • 2015
  • Michaela Štenclová - 3. místo v okresním kole Olympiády v ČJ
 • 2014
  • Michaela Štenclová - 1. místo v okresním kole Olympiády v ČJ
 • 2012
  • Karolína Peřinová - 1. místo v literární části celostátní soutěže Daniel, 2. místo v literární části krajského kola soutěže Evropa ve škole, 1. místo v literární části celostátního kola soutěže Evropa ve škole
  • Marie Vařeková - 1. místo v krajském kole recitační soutěže Wolkerův Prostějov
  • Markéta Müllerová - 3. místo v recitační soutěži studentů Olomouckého kraje
  • Kateřina Galdová - 3. místo v recitační soutěži studentů Olomouckého kraje
  • Lenka Rýznarová, Václav Crhonek, Přemysl Král - 1. místo v týmové esejistické soutěži V Olomouckém kraji jsem doma. A vždycky budu!
 • 2011
  • Jan Novotný - 1. místo v okresním kole recitační soutěže Wolkerův Prostějov
  • Karolína Peřinová - 1. místo v literární části celostátní soutěže Daniel, 2. místo v národní soutěži literárního projevu Náš svět

Projekty

 • Život a dílo spisovatelů
 • Staré řecké báje a pověsti v komiksu – připravuje se
 • Čtení pomáhá
 • Studenti čtou a píší noviny
 • Perem studenta

Exkurze, další akce

 • Literárně - historické exkurze Praha
 • Exkurze do Městské knihovny v Uničově
 • Exkurze do Muzea baroka v Uničově
 • Návštěvy divadelních představení – Moravské divadlo Olomouc, Divadlo Šumperk, Divadélko pro školy Hradec Králové
 • Účast na kurzech tvůrčího psaní Krocení literární múzy, pořádaných Moravským památníkem písemnictví

Užitečné odkazy

Biologie

zevvtvovnjmaivtchfydecjbiag
"Co příroda dělá, dobře dělá!"

Tak jako je člověk nejdokonalejší známou formou života na planetě jménem Země, je studium biologie nejvyšší formou poznání veškerého života kolem nás a nadějí pro budoucnost lidstva. Zjednodušeně si představte studium biologie jako prostřený stůl, jehož základní pilíře nebo chcete-li nohy jsou matematika, fyzika, chemie a ekologie. Bez dobrých znalostí těchto základní disciplín nemohou lékaři léčit a biologové s biochemiky čelit novým výzvám, které nás ohrožují a snižují kvalitu života člověka. Dokonce i studentům, kteří se dále jakémukoli oboru studia biologie nebudou věnovat, přináší tato vědní disciplína možnost alespoň laicky spolurozhodovat o budoucnosti své, ale i svých nejbližších, což v dnešním technologicko-schématickém světě není málo.
Biologie v současné době nabývá na významu, neboť bez tohoto oboru se neobejdou ať již tradiční obory jako je zemědělství, lékařství, ochrana životního prostředí, kosmonautika, tak i rozvíjející se moderní odvětví jako jsou nové technologie na výrobu potravin, nové léčebné postupy, geneticky modifikované organismy, genové inženýrství a další.

Vyučující

 • Mgr. Gabriela Strašilová – předseda předmětové komise biologie - zeměpis
 • Mgr. Martina Poláchová
 • Mgr. Renáta Opichalová
 • Mgr. Daniela Stonová
 • Mgr. Klára Nevřelová

Učební plán

 • prima - 2 hodiny týdně
 • sekunda - 2 + 1 hodina týdně laboratorních cvičení
 • tercie - 2 hodiny týdně
 • kvarta - 1 hodina týdně
 • kvinta + 1. ročník - 2 + 1 hodina týdně laboratorních cvičení
 • sexta + 2. ročník - 2 + 1 hodina týdně laboratorních cvičení
 • septima + 3. ročník - 2 hodiny týdně
 • oktáva + 4. ročník - 2 hodiny týdně
 • biologický seminář dvouletý – septima + 3.A - 2 hodiny týdně
 • biologický seminář dvouletý – oktáva + 4.A - 2 hodiny týdně

Přehled učiva

Prima

 • Země jako živá planeta
 • Buňka
 • Přehled nižších organismů

Sekunda

 • Strunatci
 • Nižší rostliny
 • Semenné rostliny – nahosemenné a krytosemenné
 • Společenstva

Tercie

 • Savci
 • Biologie člověka
 • Základy genetiky

Kvarta

 • Geologické vědy
 • Mineralogie
 • Petrologie
 • Vnější a vnitřní geologické děje
 • Půda
 • Historie Země
 • Základy ekologie

Kvinta + 1.A

 • Obecné vlastnosti organismů
 • Viry
 • Prokaryotní organismy
 • Eukaryotní organismy
 • Stavba, fyziologie a systém rostlin
 • Chromista
 • Houby

Sexta + 2.A

 • Stavba, fyziologie a systém živočichů

Septima + 3.A

 • Biologie člověka

Oktáva + 4.A

 • Rozmnožování a dědičnost
 • Genetika
 • Vznik a vývoj živých soustav
 • Ekologie

Biologický seminář septima + 3.A

 • Chromista
 • Stavba, fyziologie a systém rostlin
 • Houby
 • Viry
 • Prokaryota
 • Stavba eukaryotické buňky

Biologický seminář oktáva + 4.A

 • Fyziologie eukaryotické buňky
 • Prvoci
 • Stavba, fyziologie a systém živočichů
 • Významní biologové

Učebnice

 • Prima - Žídková H., Knůrová K.: Hravý přírodopis 6. Taktik. Praha 2017
 • Sekunda - Peterová D., a kol.: Hravý přírodopis 7. Taktik. Praha 2017
 • Tercie - Žídková H., a kol.: Hravý přírodopis 8. Taktik. Praha 2018
 • Kvarta - Žídková H., Knůrová K.: Hravý přírodopis 9. Taktik. Praha 2019
 • Kvinta, 1. ročník - Kincl, L., Jaklová, J.: Biologie rostlin. Fortuna. Praha 1993
 • Sexta, 2. ročník - Smrž, J. a kol.: Biologie živočichů. Fortuna. Praha 2004
 • Septima, 3. ročník - Novotný, I., Hruška, M.: Biologie člověka. Fortuna. Praha 1995
 • Oktáva, 4. ročník
  • Dostál, P. Kapitoly z obecné biologie. SPN. Praha 1994
  • Nečásek, J.: Genetika. Scientia. Praha 1993
  • Šmarda, J.: Genetika. Fortuna. Praha 2003
  • Berger, J.: Ekologie. Koop. České Budějovice 1998
  • Šlégl, J. a kol.: Ekologie a ochrana ŽP. Fortuna. Praha 2002

Soutěže

 • Biologická olympiáda
 • Středoškolská odborná činnost
 • Zlatý list
 • Ekologická olympiáda
 • Věda je zábava
 • Badatel
 • Studentská konference mladých přírodovědců

Úspěchy našich studentů

 • 2022
  • Daniela Dorušáková - 7. místo v celostátním kole SOČ
  • Tereza Smyčková - 8. místo v krajském kole biologické olympiády
 • 2020 Josef Antes – 7. místo v celostátním kole SOČ
 • 2019
  • Tereza Pavlů 4. místo v okresním kole SOČ
  • Žofie Vitešníková – 3. místo v krajském kole SOČ
  • Jasmína Lia Růžičková – 6. místo v celostátním kole SOČ
 • 2018 Tereza Pavlů – přehlídka prací v soutěži Badatel
 • 2017 Markéta Bednářová a Vendula Navrátilová – 12. místo v celostátním kole SOČ a cena vysokoškolské poroty v soutěži Badatel
 • 2015
  • Jiří Dorušák – 3. místo v okresním kole SOČ, prezentace práce na 9. studentské konferenci mladých přírodovědců v sekci Badatel
  • Gabriela Strašilová – 13. místo v celostátním kole SOČ a cena vysokoškolské poroty na 9. studentské konferenci mladých přírodovědců v sekci Badatel
  • Kristýna Romancová a Monika Šenková – 12. místo v celostátním kole SOČ a prezentace práce na 9. studentské konferenci mladých přírodovědců v sekci Badatel
 • 2014
  • Mariia Pylypchuk – 3. místo v krajském kole SOČ
  • Denisa Petříková, Barbora Součková a Eliška Muzikantová - prezentace práce na 21. ročníku soutěže a přehlídky vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže Expo Science Amavet pod záštitou Akademie věd ČR
 • 2013
  • Jakub Jurník a Radim Lukas – účast v celostátním kole SOČ, 3. místo na 7. studentské konferenci mladých přírodovědců v sekci Badatel
  • Denisa Petříková, Barbora Součková, Eliška Muzikantová – 2. místo v krajském kole SOČ, 2. místo na 7. studentské konferenci mladých přírodovědců v sekci Badatel
  • Sabina Urbášková, Veronika Košťálová, Barbora Součková – 2. místo v soutěži Věda je zábava
 • 2012
  • Petr Schovánek – 3. místo v krajském kole biologické olympiády
  • Dobromila Malíková – 2. místo v celostátním kole SOČ
  • Kateřina Švédová – 7. místo v celostátním kole SOČ
 • 2011
  • Kateřina Losíková – 11. místo v celostátním kole SOČ
  • Jan Vidlař – 5. místo v celostátním kole SOČ
  • Petr Havlíček – 2. místo v krajském kole SOČ

Užitečné odkazy

Angličtina

zevvtvovnjmaivtchfydecjbiag
"Cizí jazyk nám nenabízí pouze jiná slova, ale jiný svět." (Jan Werich)
"Everything is hard before it’s easy." (Goethe)

Výuka anglického jazyka na naší škole je plně aprobovaná a má velmi vysokou úroveň. O její kvalitě svědčí také počet studentů, kteří každoročně úspěšně absolvují maturitní zkoušky a mezinárodní zkoušky z anglického jazyka FCE a CAE. Studenti jsou v rámci každého ročníku rozděleni do dvou skupin po přibližně 15 studentech, výuka a procvičení jazyka je tak velmi intenzivní.

Vyučující

 • Ing. Hana Menclová – předsedkyně komise anglického jazyka
 • JUDr. Lenka Staňková
 • Mgr. Světlana Kropáčová
 • Mgr. Kamila Langerová
 • Mgr. Jan Burda
 • Mgr. Hana Slavíková

Učební plán

8leté gymnázium

 • Prima, Sekunda, Tercie, Kvarta – 4 hodiny týdně
 • Kvinta, Sexta, Septima, Oktáva - 5 hodin týdně

4leté gymnázium

 • 1.A, 2.A, 3.A, 4.A - 5 hodin týdně

Volitelné předměty

 • Seminář z anglického jazyka (FCE) – (2letý) – 2 hodiny týdně
 • Anglická konverzace (1letá) – 2 hodiny týdně

Přehled učiva

 • Gramatika, poslech, čtení a psaní – úroveň A1 - B2
 • Konverzační témata – Osobní charakteristika x Rodina x Domov a bydlení x Každodenní život x Vzdělávání x Volnočasové aktivity a zábava x Mezilidské vztahy x Cestování a doprava x Zdraví a hygiena x Stravování x Nakupování x Práce a povolání x Služby x Společnost x Příroda x Česká republika x Velká Británie x USA x Kanada x Austrálie x Nový Zéland

Učebnice

 • 8-leté gymnázium - Headway Student´s Book + Workbook (5th edition) – Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate
 • 4-leté gymnázium - Headway Student´s Book + Workbook (5th edition) – Pre-Intermediate, New Maturita Activator
 • FCE – Venture into First for Schools - Student´s Book

Soutěže

 • Konverzační soutěž, kterou pořádá DDM Olomouc
 • Mezinárodní soutěž Best in English

Úspěchy našich studentů

 • 2021/22 Okresní kolo konverzační soutěže – Kristýna Čadilová – 3. místo
 • 2021/22 Okresní kolo konverzační soutěže – Mariana Štěpánková – 4. místo
 • 2021/22 Okresní kolo konverzační soutěže – Barbora Ungrová – 7. místo
 • 2021/22 Okresní kolo konverzační soutěže – Matyáš Pik – 8. místo
 • 2019/20 Okresní kolo konverzační soutěže – Adam Horry ­- 2. místo – postup do krajského kola – z důvodu pandemie coronaviru se nekonalo
 • 2019/20 Okresní kolo konverzační soutěže – Julie Svobodová – 4. místo
 • 2019/20 Best in English – Julie Šenková se umístila na 232. místě z 16 462 studentů
 • 2018/19 Okresní kolo konverzační soutěže – Julie Šenková – 1. místo
 • 2018/19 Krajské kolo konverzační soutěže – Julie Šenková – 6. místo
 • 2017/18 Okresní kolo konverzační soutěže – Zbyněk Gábor – 5. místo
 • 2017/18 Okresní kolo konverzační soutěže – Daniela Dorušáková – 6. místo
 • 2016/17Okresní kolo konverzační soutěže – Michal Mencl – 3. místo
 • 2016/17 Okresní kolo konverzační soutěže – Markéta Opichalová – 10. místo

Exkurze a další aktivity předmětové komise angličtiny

 • Pořádáme zájezdy do Londýna
 • Pořádáme zájezdy do New Yorku
 • FCE a CAE zkoušky nanečisto
 • Angličtina s rodilým mluvčím Talk Talk – týdenní intenzivní výuka jazyka
 • „Anglická knihovna“ v kabinetu anglického jazyka – možnost vypůjčení beletrie, cestopisů a časopisů

Projekty

 • Mezinárodní projekt Erasmus + - Smart City
 • Roční výuka s rodilým mluvčím – nadace Fulbright
 • Projekt Edison, který spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemí

Užitečné odkazy

Zahájení nového školního roku 2020/2021

8:10 v kmenových učebnách

Noví žáci:

 • prima – učebna č. 37 (1. patro nové budovy, z vestibulu doprava)
 • 1. A – učebna č. 19 (1. patro staré budovy, z vestibulu doleva)

Všem studentům přejeme úspěšný školní rok!

pdfHygienická opatření296.24 KB


Úřední hodiny během letních prázdnin 2020

 • Úterý         7. 7. 2020    9:00 – 11:00
 • Pondělí    13. 7. 2020    9:00 – 11:00
 • Pondělí    20. 7. 2020    9:00 – 11:00    
 • Pondělí    10. 8. 2020    9:00 – 11:00    
 • Pondělí    17. 8. 2020    9:00 – 11:00

Od 24. 8. do konce srpna denně 8:00 – 12:00.

Přijímací zkoušky 2020/2021 - upřesnění termínů

Přijímací zkoušky 2020/2021 - krizové opatření Vlády ČR

V souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření Vládou České republiky, zejména usnesení č. 201 ze dne 12. března 2020, kterým se zakázala osobní přítomnost žáků ve školách, připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2020 pod č. 135/2020 Sb.
Tento zákon upravuje některé aspekty přijímacího řízení na střední školy.
Původní termíny předpokládané školským zákonem jsou vzhledem k situaci nerealizovatelné.
Znění zákona naleznete na stránkách MŠMT zde

pdfAktualizovaný průvodce přijímacím řízením397.78 KB

pdfOrganizace jednotných přijímacích zkoušek 2020676.18 KB

Sdělení Bezpečnostní rady Olomouckého kraje

V souladu s doporučením Bezpečnostní rady Olomouckého kraje ze dne 26. 2. 2020 uvádíme občanům základní informace k tématu Koronavirus COVID-19.

docxInformace občanům k tématu Koronavirus

Zavolejte nám:

(+420) 585 081 111

Napište nám:

gym.unicov@gymun.cz

Navštivte nás:

Gymnazijní 257, Uničov

Datová schránka:

vsvdwir

kontaktedookitfacebooktwitteryoutubestravovani